FLEXI-DENT
Fogorvosiés Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer

Általános SzerződésiFeltételek

 

1.   A Szolgáltató és adatai

                   

Név: Flexi Medical Hungary KorlátoltFelelősségű Társaság

Székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca28.

Cégjegyzékszám: 01-09-991891

Adószám: 24131140-2-41

Email: info@flexi-dent.hu

Központi telefonszám: 06-1-792-1234

Honlap: http://www.flexi-dent.hu

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

A Szolgáltató az általa nyújtandó, alábbiakbanrészletezett szolgáltatásokat a vele szerződést kötő fél (továbbiakban: Felhasználó)részére a Szolgáltatói Szerződés megkötése és a jelen Általános SzerződésiFeltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján nyújtja.

 

2.   Szolgáltatás

 

2.1A Szolgáltatás

 

ASzolgáltató online szolgáltatásként fogorvosi és fogászati páciens nyilvántartórendszert kínál, tart rendelkezésre, mely egy felhő alapon működő, online, havidíjas szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatáselsődleges célja a fogászatok informatikai igényeinek teljes és széles körűlefedése, kielégítése, működtetése. A rendszer a következő menedzsmentrészekhez nyújt támogatást, szolgáltatást:

 

·               Pácienskartonok, adatok, röntgenek és egyéb csatolt anyagok nyilvántartása

·               Naptárakés előjegyzések kezelése, naprakészen tartása

·               Testreszabottkezelési tervek készítése, nyilvántartása

·               Beleegyezőnyilatkozatok, kérdőívek készítése, kitöltése

·               Kezelésekmegvalósítása (kezelési tervekből is), annak adminisztrálása

·               Többféleárlista kezelése nyelvek, devizák és árak szerint

·               Számlákés azokkal egyenértékű okiratok (előleg számla, sztornó számla stb.) készítése,nyilvántartása

·               Páciensektartozásainak kezelése, részletezése

·               Bejövőszámlák rögzítése, nyilvántartása

·               Házipénztáraknyilvántartása

·               Hóvégi statisztikák, elszámolások készítése

·               Egyedilekérdezések, előre paraméterezett riportok

·               Pácienskommunikáció kezelése (automatikus sms-ek, e-mail-ek, okostelefonoskommunikáció)

·               Raktárkészletkezelés

·               Egyszerűstatisztikai lekérdezések, meglévő adatokból

·               Marketingés utánkövetési kommunikáció sms és e-mail alapon

·               Munkatársakteendőinek nyilvántartása

·               EESZTösszekötés

 

Szolgáltatónak aSzolgáltatás nyújtása során semmilyen nemű pénzügyi felelőssége nem keletkezika Felhasználó gazdasági tevékenységével összefüggő pénzügyi, könyvelésifeladatainak vonatkozásában, a Szolgáltatás csak és kizárólag a Felhasználónaknyújt támogatást az ilyen jellegű feladatok ellátásához, azok rendszerezéséhez.

 

A Szolgáltatáshoztartozó, Felhasználó által igénybe vehető csomagokat a jelen ÁSZF 1. számúmelléklete tartalmazza.

 

 

2.2A Szolgáltatás használatának követelményei

 

a) Személyek: A Szolgáltatástkizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, továbbá gazdálkodószervezet törvényes képviselője útján veheti igénybe.

 

b) Eszközök és technikai feltételek: Szolgáltatásigénybevételéhez kompatibilis eszközök, szélessávú internet-hozzáférés (minimum10 Mbit/s letöltési sebesség), valamint az alábbiak szükségesek:

·        MicrosoftEdge, Mozilla Firefox, Google Chrome vagy más kompatibilis internet böngésző 30napnál nem régebbi vagy legújabb verziója

·        aktívfelhasználónév, valamint az ahhoz tartozó jelszó

A Szolgáltatás igénybevételéhez időről időrefrissítéseket igényelhetnek.

A fentiekben felsorolt tényezőkbefolyásolhatják a szolgáltatás használatát.

 

c) Használat korlátozása: A Szolgáltatáskizárólag a Szolgáltatói Szerződés, a jelen Általános Szerződési Feltételekáltal, illetve a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy a vonatkozójogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig megengedettcélokra használható. Ha a Szolgáltatás Felhasználó általi használata vagy egyébmagatartása szándékosan vagy véletlenül veszélyezteti az Szolgáltató képességéta Szolgáltatás vagy egyéb rendszerek biztosítására, a Szolgáltató jogosultminden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és az Szolgáltató rendszereinekvédelme érdekében, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésénekfelfüggesztését beleértve. A korlátozások ismételt megszegése a Felhasználórészére nyújtott Szolgáltatás megszüntetéséhez vezethet.

 

 

2.3. A Szolgáltatás nyújtásának megkezdése

 

Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a rendelőegyedi domain nevével ellátott Flexi-Dent rendszer létrehozásával (https://„rendelőnve”.flexi-dent.hu) és az ahhoz tartozóhozzáférési kód Felhasználó számára való megküldésével kezdi meg.

 

3.  A Szolgáltatói Szerződés létrejötte

 

A Szolgáltatásigénybevételére a Szolgáltató és a Felhasználó (továbbiakban együtt: Felek)között írásban Szolgáltatói Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jönlétre.

 

A Szerződés a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes. AFelhasználó a Szerződés megkötésével egyben elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat,amelyek a Szerződés mellékletét képezik.

 

Felhasználó a Szerződés aláírásával elfogadjakülönösen, hogy Szolgáltató jogosult a 2.1. pontban meghatározott Szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban felmerült partnerkommunikáció során a Felhasználórészére közvetlenül elektronikus úton a Felhasználó által megadottelérhetőségekre üzenetet küldeni (sms, email, okostelefonos kommunikáció).

 

Jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérőfeltételek is kiköthetők a Szerződésben, mely a Felek egyedi megegyezésénalapulhat. Ilyen esetekben az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan meg kellhatározni a Szerződésben.

 

4.  Díjak, díjszabás, számlázás, díjfizetés

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás keretébenfolytatott tevékenységeiért a mindenkori árlistában meghatározott díjakatkérni.

 

A Szolgáltatások árai azok, amelyeka Szolgáltató honlapján feltüntetésre kerülnek, kivéve azt az esetet, ha aFelek kifejezetten másként állapodtak meg. A Szolgáltatások árai a https://www.flexi-dent.hu/arlista oldalon vannakfeltüntetve.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot aSzolgáltatások árainak bármely időpontban történő módosítására. A módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal a módosítás tényéről elektronikus úton értesítia Felhasználót. Az előre kifizetett Szolgáltatás árát a módosítás nem érinti. Haa Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést az újdíjszabás közzétételtől számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani.

 

4.1 Árlista tételei

 

a) Éves szolgáltatási díj: A Szolgáltatórendelkezésre állásának díja egy adott időtartamra (1 év), amelyet aFelhasználó az adott számlázási ciklusban a bérleti díjtól függetlenül fizetmeg. Az újonnan megrendelt Szolgáltatás igénybevételekor az első alkalommalmegfizetendő éves szolgáltatási díj tartalmazza a Szolgáltatás telepítéskor erre acélra kialakított felmérés, betanítás, oktatás, rendszer paraméterezés díját.

 

b) Havi bérleti díj: A rendelőben aktívan használt fogorvosiszékek száma alapján meghatározott, havonta előre fizetendő összeg, mely aSzolgáltatás tényleges használatba vételétől kezdődően fizetendő, és amely aválasztott előfizetői csomag függvényében további szolgáltatások díját istartalmazza. (Csomagok: lásd. 1.számú melléklet)

 

c) Eseti díjak: A már telepített,igénybe vett és folyamatos használatban lévő Szolgáltatással kapcsolatban felmerülőolyan további díjak, melyek nem tartoznak az éves szolgáltatási díj és a havibérleti díj körébe.

 

A Szolgáltató különböző díjcsomagokathatározhat meg, amelyek különböző fizetési feltételeket és díjakat tartalmazhatnak.Az Ügyfél által választott díjcsomagot a Szerződés rögzíti.

 

4.2 Számlázás módja és rendszeressége, hibásszámla

 

Szolgáltató a Felhasználóval történt Szerződésmegkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződés megkötését követő8 munkanapon belül megküldi az éves szolgáltatási díjról szóló számlátFelhasználó részére, melynek az abban foglalt határidőben történőkiegyenlítését követően köteles Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vettSzolgáltatás nyújtására.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásánakmegkezdésétől számított 14 napon belül bocsátja ki a Szolgáltatás díjairólszóló első számlát.

 

A Szolgáltatás díjairól szóló számlát aSzolgáltató havonta egyszer, minden hónap 7. napján állítja ki és küldi megelektronikus úton, amely tartalmazza a havi bérleti díjat és az esetlegesen,adott hónapban felmerült eseti díjakat. Az éves szolgáltatási díjról szólószámlát a Szolgáltató azadott Szerződés évfordulójakor esedékes havi díjakkal együtt, egy számlánszámlázza.

 

A Szolgáltató a számlát PDF formátumban küldimeg a Felhasználó részére a Szerződésben általa közölt e-mail címre. Akiállított számla PDF formátumban a Felhasználó részére elektronikus útontörténő megküldésével a Szolgáltató a számla megküldésére vonatkozókötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel azértesítéssel beállnak. Az értesítést követően a számla megtekintése és aszámlában feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítése a Felhasználófelelőssége. Az Felhasználó köteles jelezni a Szolgáltató felé az ÁSZF-ben aszámlaküldés hiányának jelzésére rendelkezésre álló határidőben, hogy a számlamegküldéséről ugyanezen ÁSZF-ben meghatározott számlázási határidő elteltéignem kapott értesítést a Szolgáltatótól.

 

A számla összege ellen a Felhasználó a számlánfeltüntetett befizetési határnapig reklamációval élhet. Jogos reklamáció eseténa Szolgáltató a helyes összegről új számlát állít ki, amit a Felhasználónak azazon feltüntetett új fizetési határidőn belül kell kiegyenlítenie.

 

Ha a még ki nem fizetett, tévesen kiállítottszámla összege ellen a Felhasználó csak a számlán feltüntetett fizetésihatárnapot követően él reklamációval, ebben az esetben a helyesen meghatározottösszeg után az eredeti fizetési határidő szerint köteles késedelmi kamatotfizetni.

 

Ha a Felhasználó egy már megfizetett számlaösszege ellen szólal fel és reklamációja jogos, úgy a Szolgáltató a tévesenmegállapított összeget a Felhasználó részére 8 napon belül jóváírja vagyvisszatéríti.

 

4.3 Számlakiegyenlítés

 

A kibocsátott számlán feltüntetett esedékes díjösszegét az Felhasználó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kötelesa Szolgáltató számlájára banki átutalással teljesíteni. A teljesítés időpontja aza nap, amikor a számla ellenértékét a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

 

A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Szerződéstaláíró Felhasználó a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.

 

Ha a Felhasználó 30 napon túli fizetésikésedelembe esik és többszöri, írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti kiaz esedékes számlá(ka)t, a számlák kiegyenlítéséig a Szolgáltató korlátozhatjaa Szolgáltatás nyújtását.

 

Szolgáltató jogosult a Felhasználó fizetésikésedelme esetén a ki nem egyenlített összeg után a fizetési határidőt követőelső naptól a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, deminimum 5 % késedelmi kamat megfizetésére kötelezni Felhasználót.

 

A Felhasználót alaptalan számlareklamációesetén is – a ki nem egyenlített összeg erejéig – a fenti mértékű késedelmikamatfizetési kötelezettség terheli.

 

A Szolgáltató a fel nem számított vagytévedésből be nem szedett díjat az esedékesség napjától számított egy évenbelül követelheti, a tévesen felszámított, illetve beszedett díjakra egy évenbelül fogad reklamációkat.

 

5.   A Felhasználó jogai éskötelezettségei

 

5.1  A Felhasználójogai

 

A Felhasználó a Szerződésben és mellékleteibenfoglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkor érvényes árlista szerintidíjak megfizetése esetén jogosult az általa megrendelt Szolgáltatás csomagteljes körű igénybevételére.

 

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatásigénybevételéhez szükséges egyedi azonosítójának, illetve az azokhoz tartozójelszavaknak a megváltoztatására.

 

5.2 A Felhasználó kötelezettségei

 

A Felhasználó köteles a Szolgáltatás irántiigény bejelentése előtt informálódni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat,valamint az ÁSZF-et áttanulmányozni.

 

A Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokatszolgáltatni a Szolgáltatónak a Szerződés megkötése során. 

 

AFelhasználó a Szerződés megkötése során, és a Szerződés tartama alatt isköteles együttműködni a Szolgáltatóval, köteles tájékoztatni a Szolgáltatót azSzerződést érintő minden lényeges körülményről, adatváltozásról.

 

AFelhasználó együttműködési kötelezettségének körébe tartozik különösen - a Szolgáltatásrendeltetésszerű használata érdekében - a rendszer üzembe helyezése során,valamint a rendszer használatával kapcsolatos oktatás, betanítás során aFelhasználó jelenléte, részvétele, tekintettel arra, hogy a rendszer beállításaa Felhasználó egyedi igényeinek és körülményeinek megfelelően történik. Ennekérdekében Felhasználó az üzembe helyezés során köteles biztosítani a szükségesátállási és betanítási időt a Felek által előre meghatározott időpontokban arendelő aktív, napi működési idejében.

 

AFelhasználó kötelesaz ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltatás igénybevétele során betartani.

 

AFelhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és ateljesítés után járó díjat Szolgáltatónak megfizetni a Szerződésben, valamint ajelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

A Felhasználó köteles az igénybe vett Szolgáltatástkizárólag törvényes célokra, a hivatkozott szabályzatokban, a hivatkozottdokumentumokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használni. Amennyiben Felhasználóa Szolgáltatás igénybe vétele, használata során akadályozza vagy veszélyeztetia Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a Szolgáltatáshasználatával harmadik fél jogos érdekeit vagy a vonatkozó hatályosjogszabályokat sérti, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyidejűértesítésével a Szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására.

 

Felhasználó a Szolgáltatói Szerződésaláírásával elismeri, hogy tisztában van az internetes levélküldésszabályaival, továbbá tudomásul veszi, hogy a rendszerből kiküldött anyagoktartalmáért (pl.: elektronikus levél, tájékoztató, egyéb dokumentum … stb.) aSzolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételekorFelhasználó részére felhasználói fiókot/fiókokat (továbbiakban: Fiók)hoz létre, mely(ek)hez egyedi azonosítót és jelszót kap. Felhasználó köteles aFiókjával kapcsolatos adatokat gondosan megőrizni, annak tartalmát, Fiókjávalés/vagy jelszavával kapcsolatos információkat harmadik személyekkel nemoszthatja meg, kizárólag a Felhasználó felelőssége a Fiók bizalmas jellegénekés biztonságának fenntartása, továbbá kizárólag a Felhasználó felel mindenolyan tevékenységért, amely a Fiókjában vagy a Fiókján keresztül történik,valamint vállalja, hogy a Fiókja biztonságának bármilyen megsértéséről haladéktanulértesíti a Szolgáltatót. AFelhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Szolgáltatáshasználatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. AFelhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősségterheli.

 

Felhasználó jogosult a részére létrehozott Fiókelérési jogosultságának kezelését a tevékenysége végzésével összefüggésbenfoglalkoztatott munkatársa részére is biztosítani a Fiókhoz történőhozzáadással, továbbá jogosult a meglévő munkatársak adatait módosítani, amunkatársat aktiválni, illetve inaktiválni, törölni. Ezen esetekben is a Felhasználófelelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása, ezért, illetve az ebbőleredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

 

Amennyibena Felhasználó a rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó, repülőtériváró, … stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedésekmellett az adatok védelme érdekében szükség van az alábbi biztonsági lépésekre:

·        aFelhasználó a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájloktárolását

·        aFelhasználó ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor

·        aFelhasználó a jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra

·        aFelhasználó, amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudtákjelszavát, változtassa meg azt

·          aFelhasználó ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppenfolyamatban van a rendszer használata

·          aFelhasználó a rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pediga böngésző ablak bezárásával hagyja el.

Amennyibena Szolgáltató ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel járt el azinformációk védelme érdekében, úgy nem felelős semmilyen veszteségért, amely aFelhasználó Fiókjának jogosulatlan használata során merült fel annakkövetkeztében, hogy a Felhasználó nem tartotta be a fenti szabályokat.

6.    A Szolgáltató jogai éskötelezettségei

 

6.1 A Szolgáltató jogai

 

A Szolgáltató jogosult megtagadni aszerződéskötést indokolt esetben, különösen amennyiben a Felhasználó általszolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak és a Felhasználó aSzolgáltató felhívására sem módosítja azokat.

 

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott,illetve a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat sajátnyilvántartásában tárolni, így különösen a 2.1 pontban felsorolt tevékenységevégzésével összefüggésben keletkezett és tudomására jutott adatokat.

 

A teljesítés során a Szolgáltató jogosultalvállalkozót igénybe venni, amelyről nem köteles értesíteni a Felhasználót. ASzolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljesegészében maga végezte volna el. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésébebevont alvállalkozói tevékenységet, termékeit saját tevékenységére vonatkozószabványok szerint köteles ellenőrizni. A Szolgáltató gondoskodik róla, hogyalvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelőenfolytassa a tevékenységét.

 

6.2 A Szolgáltató kötelezettségei

 

A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-benmeghatározottak szerint eljárni a Szolgáltatás nyújtása során, köteles azáltalában elvárható gondosság mellett a Szerződésben és annak mellékleteibenfoglaltakat betartani, köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást aFelhasználó részére biztosítani, a hozzátartozó rendszert rendeltetésszerűenműködtetni.

 

A Szolgáltató köteles a honlapján közzétenni avonatkozó jogszabályok szerinti változásokat, valamint az ÁSZF és az árlistamódosulását bárki számára folyamatosan hozzáférhető módon.

 

A Szolgáltató köteles tájékoztatni Felhasználóta Szolgáltatói Szerződés megkötése előtt az aktuális árlistáról.

 

A Szolgáltató köteles biztosítani a Felhasználókiszolgálásához szükséges Ügyfélszolgálati iroda működését.

 

Szolgáltatóköteles a Szolgáltatás tartalmát képező rendszer üzembe helyezésére, valamint köteles arendszer használatával kapcsolatos oktatást biztosítani a Felhasználó részére,különös tekintettel a Felhasználó egyedi igényeinek és körülményeinek megfelelőüzembe helyezés és oktatás tekintetében. 

 

Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteniFelhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely aSzolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítésikötelezettség elmulasztásából eredő szolgáltatási szint csökkenés miattifelelősség a Szolgáltatót terheli.

 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogyaz általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-osrendelkezésre állással teljesíti, mely maximálisan évi 3,65 nap leállásilehetőséget biztosít a Szolgáltatás számára, előre tervezett és bejelentettkarbantartási időkkel és egyéb felmerülő problémákkal együtt. A Szolgáltató aFelhasználó egyedi kérésre a rendelkezésre állásról jelentést bocsát ki.

 

Amennyiben Felhasználó késedelmes információ szolgáltatása,vagy más okok miatt Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülménykövetkeztében – az ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre állást nem tudja biztosítani,köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

 

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, illetvetudomására jutott adatokat – jogszabályi kötelezettséget és jelen ÁSZF-benmegadott eseteket kivéve – harmadik személynek kizárólag az érintett személyekbeleegyezésével adhatja át.

 

 

7.   AFelek felelőssége és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

 

7.1 A Felhasználó felelőssége

 

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-benmegfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kártokoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

7.2 A Szolgáltató felelőssége

 

Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF-benmegfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kártokoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

Szolgáltató az rendszer működtetése soránfellépő adatvesztés, illetve előre be nem jelentett szoftver leállás eseténfelel a Felhasználónak ebből bizonyíthatóan bekövetkezett káráért, és kötelesaz adatok eredeti állapotának visszaállítására, valamint köteles díjazás nélküla kárenyhítéshez szakmai támogatást nyújtani.

 

Szolgáltató felelősséggel tartozik Felhasználófelé, ha a saját maga által vállalt fejlesztési határidővel késedelembe esik ésezen késedelem folytán a Felhasználót kár éri. A vállalt fejlesztési határidőtmeghaladó, késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató a késés mértékénekkétszeresét írja jóvá a Felhasználó számára a Szolgáltatás díjából (pl.: 1nappal történő túllépése esetén Felhasználó 2 napig jogosult a következőhónapban térítésmentesen használni a Szolgáltatást).

 

Szolgáltató a Szolgáltatói Szerződésbenmeghatározott havi díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősségetlegfeljebb 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

 

7.3  Felelősségkorlátozás

 

Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért másFelhasználókkal, páciensekkel, illetve harmadik személlyel szembenfelelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyankárokért, amelyekért a Felhasználó számítástechnikai berendezésein vagy egyébtulajdonában lévő eszközein található számítástechnikai vírus vagy programfelelős,különös tekintettel, de nem kizárólagosan keylogger program használatából eredőjelszólopás. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerinternetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, illetőleg azinternetszolgáltató nem megfelelő sebességű működéséért.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért,amely a Szolgáltatás felelőtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF elleneshasználatából ered, továbbá a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybe vételévelremélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszonelmaradásáért, illetve veszteségért.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget aFelhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes, illetvebizalmas információk elvesztéséért, a Felhasználó által használt hardverek vagyegyéb szoftverek egészének vagy egy részének használhatatlanságáért, személyisérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredőbármilyen jellegű kárért vagy veszteségért.

 

8.   Felekegyüttműködése

 

8.1 Hibaelhárítás

 

A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségteljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanulértesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik,továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér az ÁSZF-ben foglaltaktól. ASzolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, amelyek azzalösszefüggésben merülnek fel, hogy a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem,vagy csak késedelmesen teljesíti.

 

Felhasználó az esetleges panaszaivalSzolgáltatót központi telefonszámon vagy a support@flexi-dent.hu címen keresheti fel. AFelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Ügyfélszolgálata kizárólag azaktív rendszerrel rendelkező olyan Felhasználóknak áll rendelkezésére, akikneknincs számlatartozásuk a Szolgáltató felé, illetve amennyiben korábbi számlatartozásmiatt a rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldásaután. Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató Ügyfélszolgálatamegtagadhatja.

Telefonon a Felhasználók hétköznap 09.00 és18.00 óra között kereshetik a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát.

 

A Felhasználó a karbantartási, illetve hibaelhárításimunkálatokhoz szükséges mértékben köteles biztosítani a Szolgáltató részére aFelhasználó rendszerébe történő bejelentkezést. Ha a Szolgáltató a Felhasználó által igényelt hibaelhárítás során megállapítja,hogy a hibát nem a Szolgáltató tulajdonát képező rendszer okozta, felhívja a Felhasználót a szükséges intézkedések megtételére. AFelhasználó köteles helytállni a Szolgáltatás nem rendeltetésszerűhasználatával keletkező károkért. 

 

A Szolgáltató a részére beérkező hibajelzésekkivizsgálását, a beérkezést követően azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül kötelesmegkezdeni. A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul, de legfeljebb aműszakilag indokolt hibaelhárítási határidőn belül köteles kijavítani. Ahibaelhárítás várható időtartamáról, amennyiben az a 10 munkanapot meghaladja,Szolgáltató minden érintett Felhasználót elektronikus úton köteles tájékoztatni.

Amennyiben a Szolgáltató a hiba bejelentéstőlszámított 30 napon belül – figyelembe véve a műszakilag indokoltmeghosszabbítás idejét is – nem tudja a saját érdekkörében felmerült hibát elhárítani,a Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyenesetben Szolgáltató a Felhasználónak az ebből eredő kárát köteles megtéríteni.

 

Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során megállapítja, hogy aFelhasználó az ÁSZF vonatkozó részeiben meghatározott valamely magatartása aSzerződés Szolgáltató általi felmondására adhat okot, a Szolgáltató felhívjaFelhasználó figyelmét a szerződésszegésnek 15 napon belüli megszüntetésére,amely határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerződést az ÁSZF-ben részletezettszabályok mellett felmondja.

 

Amennyiben Szolgáltató a részére beérkező,egyedi hibajelzések kivizsgálása során azt állapítja meg, hogy a hiba olyanoknál fogva keletkezett, mely a Felhasználó olyan szakszerűtlen vagyrendeltetésellenes rendszer használatára vezethető vissza, melyről korábban a rendszer használatávalkapcsolatos oktatás, betanítás során a Szolgáltató a szükséges tájékoztatástés ismeretet átadta Felhasználó részére, úgy Szolgáltató jogosult eseti díjatfelszámolni, melynek összege a mindenkori árlistában meghatározott elvégzettmunkaóra alapján elszámolt díj. Szolgáltató ezen összeget havi 3 alkalomnáltöbb alkalommal bejelentett egyedi hibajelzés után jogosult felszámítani aFelhasználónak.

 

Amennyiben a Felhasználó a hibaelhárításimunkálatokat követően egyedileg igényli, úgy Szolgáltató köteles utólaghiba-jegyet és összefoglalást küldeni a hibáról.

 

8.2 Magatartás

 

Felhasználó a Szerződés megkötésével és az ÁSZFelfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

 

Felhasználó nem küld olyan email-t, SMS-t vagycsatolt állományt a rendszerből, amely

 

·        Pornográfvagy szexuális tartalmú

·        Prostitúcióthirdet

·        Illegálistevékenységre biztat

·        Illegálistermékeket vagy szolgáltatásokat hirdet

·        Sértimások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését

·        Másokzaklatására, megfélemlítésére, vagy más sérelem okozására irányul

·        Ajó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz

·        Aszerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogánakmegsértését valósítja meg

·        Ahálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztőszándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt másszemély vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást,más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg,

 

továbbá kerüli az olyan kifejezések használatátaz üzenetek küldése során, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek,így különösen ami

 

·        Gyógyszerészetikészítményeket hirdet

·        MLMtevékenységre biztat

·        Szerencsejátékokathirdet

·        Adósságrendezőhitelt vagy kölcsönt hirdet

·        Egészségmegőrzőtermékeket, vitaminokat vagy gyógyhatású készítményeket hirdet

·        Gyorspénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet

·        Otthoni,bedolgozó munkát hirdet

 

 

8.3  Titoktartás, adatvédelem

 

a) Titoktartás

 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy aSzolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során tudomásukra jutott üzletititkokat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló1996. évi LVII. törvényben foglaltak szerint, az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvénybenfoglaltak szerint megőrzik.

 

A Felek a Szerződés teljesítése kapcsántudomásukra jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumotkizárólag a többi fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személynek.

 

A Felhasználó a rendelkezésére bocsátottanyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb. – így különösen, de nemkizárólagosan a szoftverrel kapcsolatos információkat – a Felek közöttlétrejött Szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Szolgáltatóérdekeit sértő vagy veszélyeztethető módon nem kezelheti, harmadik fél számárasemmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha a harmadik Felet aSzolgáltató erre feljogosítja.

 

A titoktartási kötelezettség és megsértésénekkövetkezményei a Feleket időbeli korlátozás nélkül mindaddig terhelik, amíg atitok ill. tárgya Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

 

Felek tudomásul veszik, hogy tény vagy adatilletéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságrahozatalnak minősül.

 

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ajelen szerződés alapján őt terhelő kötelezettségeket, különösen a titoktartásravonatkozó előírásokat – az e szerződésben meghatározott időpontok kifejezettfigyelembevételével – az e szerződés teljesítése során közreműködőmunkavállalóival, megbízottjaival, szakértőivel és esetleges alvállalkozóivalszemben is érvényesíti, valamint erre vonatkozóan szerződést köt velük.

 

Atitoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Feleket időbelikorlátozás nélkül mindaddig terhelik, amíg a titok, ill. tárgya Magyarországonvagy más nemzetközi piacon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. Amennyiben atitok, ill. tárgya sohasem kerül nyilvánosságra Magyarországon, ill. a másnemzetközi piacon, úgy Felek titoktartási kötelezettsége nem szűnik meg.

 

BármelyFélnél bekövetkező jogutódlás esetén a titoktartási kötelezettség a jogutóddalszemben is értelemszerűen fennáll.

 

Amennyibena Felek vagy közreműködőjük a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségüketmegszegik, úgy a kötelezettségszegő Fél köteles - kártérítés és sérelemdíjfizetésével - megtéríteni a másik Félnek azt a kárát, amelyet a jelenszerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okoz.

 

b) Adatvédelem

 

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntesadatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokatbizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve aszolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározottakszerint használja fel.

 

Felhasználó köteles az alkalmazottait,alvállalkozóit, pácienseit tájékoztatni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele és használata során tudomására jutott adatokat a Szolgáltatásbantárolja, valamint kezeli, mely Szolgáltatást a Szolgáltatótól, mintadatkezelőtől veszi igénybe. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségéneknem tesz eleget, úgy az ebből származó valamennyi hátrány – vagyoni és nemvagyoni - megtérítéséért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, továbbá ahelytelen adatkezelésből származó jogkövetkezmények is Felhasználót terhelik.

 

9.   Szerzői jogok

 

ASzolgáltatás tárgyát képező szoftver kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.

A rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-,audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció stb.) – ide nem értvea Felhasználó által a rendszerbe rögzített, importált … stb. tartalmat  - aSzolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akárnyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag aSzolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A rendszer egyesrészei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatóak. Ez ajogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmicéllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé)tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A rendszerbentalálható képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatjákfel. Az engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és aszemélyiségi jogokat.

 

10.       Vis maior

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, aSzerződés létrejötte után bekövetkező, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló,előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződésteljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.

 

Ilyen események lehetnek különösen:szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények,természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások,szállítási embargó stb.

 

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a Szerződésteljesítésének kötelezettsége alól.

 

Vis maior esetében a Felek legkésőbb 5munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről.

 

11.       A Szerződés módosítása,megszűnése, kötbér

 

11.1 Az ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúanmódosítani. A módosítást Szolgáltató köteles a honlapján a hatálybalépés előttlegalább 15 nappal közzétenni, valamint a módosítás tényéről értesíteni a Felhasználókat.Ha a Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést legkésőbb aközzétételtől számított 15 napon azonnali hatállyal felmondani.

 

11.2 A Szerződés módosítása

 

A Szerződés módosítását a Felek bármelyikekezdeményezheti. A módosítás csak közös megegyezéssel jöhet létre.

 

11.3 A Szerződés megszűnése

 

A Szolgáltató és a Felhasználó közöttiSzerződés megszűnik:

 

·        aFelek bármelyikének megszűnése vagy halála esetén,

·        aFelek bármelyikének írásbeli felmondásával,

·        közösmegegyezéssel.

 

A Szerződés megszűnése esetében a Szolgáltatóbeszünteti a Szolgáltatás nyújtását és a már kifizetett díjak nem téríthetőekvissza a Felhasználó számára.

 

11.3.1. A Felhasználó megszűnése vagy halála

 

A Felhasználó halála vagy jogutód nélkülimegszűnése esetében a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

 

 

11.3.2. Felmondás

 

11.3.2.1. Rendes felmondás

 

A Felek bármelyike kezdeményezheti írásban aSzerződés felmondását a Szerződésben kikötött határozott idő lejártát követően.A Szerződés felmondási ideje 30 nap, amely a felmondás kézhezvételének napjánkezdődik.

 

11.3.2.2. Rendkívüli felmondás

 

Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnalihatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva az alábbiesetekben:

·                    Felhasználóaz esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóankésedelembe esik;

·                    60napot meghaladó vis maior esete;

·                    Felhasználósúlyos szerződésszegése esetén;

·                   Felhasználóolyan magatartása esetén, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók –jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartásafolytán a Szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem elvárható;

·                   Felhasználótitoktartási kötelezettségének megszegése esetén, különösen a rendelkezésérebocsátott szoftver vonatkozásában

·                   Felhasználóáltal a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;

·                    Felhasználóa Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

Abban azesetben, amennyiben aFelhasználó a Szerződést a Szolgáltatóval megköti, azonban a Szerződés alapjána Szolgáltatás paraméterezése, annak Felhasználó részére történő betanítása aSzerződés megkötésétől számított 60 napon belül sem kezdődik meg a Felhasználónálbekövetkezett oknál fogva (így különösen, de nem kizárólagosan, amikor aSzerződés megkötését követően a Felhasználó a továbbiakban nem veszi fel aSzolgáltatás beállítása és használata érdekében a kapcsolatot aSzolgáltatóval), Szolgáltató jogosult megfelelő határidő tűzésével írásbanfelszólítani a Felhasználót a paraméterezés és betanítás érdekében történőközös időpont egyeztetésére, valamint a Szolgáltatás nyújtásának ténylegesmegkezdésére. Amennyiben ezen határidő eredménytelenül telik el, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnalihatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva. Ezen esetbena 11.4. pontban foglalt szabályok maradéktalanul irányadóak.

A Szerződés a felmondás kézhezvételévelegyidőben megszűnik.

 

A Felhasználó jogosult a Szerződést azonnalihatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva, amennyiben aSzolgáltató nem biztosítja a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatásokrendelkezésre állását, vagy ha a Szolgáltató valamely más jogszabályban előírtkövetelményt megsért. Ilyen esetben a Felhasználó ebből eredő kárát a Szolgáltatóa jelen Szerződés szerint köteles megtéríteni.

 

A Felhasználó jogosult a Szerződést azonnalihatállyal felmondani írásban és indoklás nélkül, amennyiben aSzerződésben megjelölt határozott idő lejárt, és a Szerződés határozatlanidejűvé vált, továbbá abban az esetben, ha az ÁSZF vagy az árlista módosításrakerül.

 

A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató 5munkanapon belül ellenszolgáltatás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátjaa Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat, képeket, dokumentumokat elektronikusformában, oly módon, hogy az a Felhasználó számára is feldolgozható adat legyen(EXCEL, CSV), amennyiben Felhasználó az esedékes tartozásait kiegyenlítette aSzolgáltató részére.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ily módonmegkapott adatokszakértői segítség nélkül egyéb szoftverek által esetlegesennem lesznek olvashatók. Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a napirendszeres részleges adatmentés (páciens adatok, kezelés történet) lehetséges aszoftveren a Szolgáltató közreműködése nélkül is.

 

A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató azelőre kifizetett havi bérleti díj arányos részét 30 napon belül visszatéríti aFelhasználó részére, amennyiben a Felhasználó az esetleges tartozásátkiegyenlítette a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató köteles a Felhasználó személyesadatait a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználóa törlést nem kéri, a Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató aFelhasználó adatait 30 napig tárolja, majd törli azokat.

 

11.4 Kötbér

 

Amennyibena Felhasználó a határozott időtartamú Szerződésben kötelezettséget vállaltarra, hogy a Szolgáltatást meghatározott ideig igénybe veszi, és a határozottidőtartam lejárta előtt a Szerződést felmondja, a Szerződés Szolgáltató általifelmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, vagy a Szerződés aFelhasználó érdekkörében felmerülő más okból szűnik meg, a Szolgáltatóvisszatarthatja a Felhasználó által már megfizetett éves szolgáltatási díjteljes összegét kötbér jogcímén, továbbá a Felhasználó köteles a Szerződésbenmeghatározott időtartamra fizetendő havi bérleti díjakat egy összegben megfizetnikötbér jogcímén a Szolgáltató részére a Felhasználó általi felmondás esetén afelmondással egyidejűleg, a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondáskézhezvételét követő 3 napon belül.

 

A Szolgáltató a jogviszonynak a Felhasználóhalála miatti megszűnése miatt kötbért nem érvényesít.

 

12.      Jogkikötés,jogviták esetén követendő eljárás

 

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogybármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra valóterelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. Akezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalanul értesítsen,és teljeskörűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően.

 

Az egyeztetés minden résztvevőjét írásbanértesíteni kell az egyeztetés időpontjáról azt megelőző 10 munkanapon belül, ésírásban meg kell számukra küldeni a bejelentést, a Szolgáltató válaszát ésegyéb szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Amennyiben azegyeztetés a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem vezeteredményre, akkor a bejelentő peres útra terelheti az ügyet.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben amindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különöstekintettel a Polgári Törvénykönyv és az adatvédelmi jogszabályokrendelkezéseire.

 

Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmakrészletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést amagyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavakáltalánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

 

 

 

 

 

 

Flexi-Dent LITE csomag– online regisztráció esetén

 

 

A Flexi-Dent LITE csomag egy az Alapcsomagtól(és a Flexi csomagtól) független, önálló szoftver verzió. Szolgáltatásaittekintve csökkentett az Alapcsomaghoz (és a Flexi csomaghoz) képest.Kifejezetten kis és induló vállalkozások számára készült, alacsony tudású,költséghatékony megoldás.

 

 

A Flexi-Dent LITE csomag az alábbiszolgáltatásokat nyújtja:

 

-         páciensnyilvántartás (alap adatok + anamnézis)

-         kezelésekmegvalósítása, annak adminisztrálása

-         naptárnyilvántartás(egyedi jelölések és automatizált kommunikáció nélkül)

-         számlázás(csak normál számla és sztornó számla)

-         kezelésitervírás (egyféle típusú gyors árajánlat készítő)

-         röntgenés egyéb leletek, valamint dokumentumok nyilvántartása feltöltési lehetőséggel(Nincs automata röntgen szoftver összekötés)

-         EESZTintegráció

 

 

Az online regisztrációt elvégző személykijelenti, hogy a Társaság, mint szerződő fél (üzleti partnerekkel,hatóságokkal, intézményekkel, egyéb harmadik személyekkel szembeni) írásbeliképviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultsággal bíró személye.

 

Az online regisztráció a Flexi-Dent LITE-hoztartozó szolgáltatói szerződés megkötésének minősül, az alábbi feltételekszerint;